Gewasbescherming

Gewasbeschermingsmiddelen zijn bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt voor het beschermen van plantaardige producten, zowel tijdens de groei als in de bewaarfase. De bestrijding van onkruid, ook in situaties buiten de landbouw, valt ook onder ‘gewasbescherming’.
 
Gewasbeschermingsmiddelen kunnen voor mens en milieu schadelijke stoffen bevatten. Daarom zijn er strenge eisen gesteld aan de toelating en het gebruik van deze middelen. Ondanks deze strenge eisen is er bij omwonenden van agrarische percelen ongerustheid over de gezondheidseffecten van gewasbeschermingsmiddelen . De ongerustheid heeft betrekking op diverse teelten, maar met name op de bollen- en fruitteelt, en hangt samen met een hoog gebruik van middelen, toedieningstechnieken die leiden tot verspreiding naar de omgeving en geringe afstanden tussen behandelde percelen en woningen en andere gevoelige objecten, zoals scholen, kinderdagverblijven of speelterreinen.
 

Blootstellingsonderzoek

In Nederland wonen ongeveer 90.000 mensen binnen 50 meter van een bollen- of fruitperceel. Het is onduidelijk of en hoeveel deze mensen blootgesteld zijn aan gewasbeschermingsmiddelen en hierdoor gezondheidsschade oplopen. Daarom coördineert het RIVM in 2014 een pilot-onderzoek naar de blootstelling van deze omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen. Dit onderzoek bouwt voort op een advies van de Gezondheidsraad en gebeurt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De GGD zal vertegenwoordigd worden in het onderzoeksconsortium en de klankbordgroep.
 

Wat kunt u zelf doen om blootstelling te vermijden

Als in uw omgeving middelen worden toegepast kunt u uit voorzorg maatregelen nemen om blootstelling te vermijden:
  • Sluit ramen bij toepassing gewasbeschermingsmiddelen
  • Ga zelf naar binnen en houd huisdieren binnen
  • Laat de was niet buiten drogen
  • Doe de schoenen uit voor u het huis binnengaat
  • Was de moestuingewassen standaard
Wanneer u zelf gewasbeschermingsmiddelen gebruikt in uw tuin, doe dat dan altijd zorgvuldig. Gebruik de middelen volgens de aanwijzingen op de verpakking. Op de verpakking staat ook wat u moet doen wanneer er iets misgaat.
 

Meer informatie

• Heeft u vragen of zorgen over de invloed van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op uw gezondheid: neem contact op met Team Gezondheid, Milieu & Veiligheid Brabant.
• Heeft u gezondheidsklachten gerelateerd aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen: ga naar uw huisarts of naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Neem zo mogelijk het product mee.
• Heeft u vragen over het toezicht op het juist (volgens de regels) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of vermoedt u onjuist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen: neem contact op met het klantcontactcentrum NVWA via meldformulier, e-mail of telefoon
• Uiteraard kunt u ook met eventuele telers in de buurt contact opnemen voor meer informatie over de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen.
• Twijfelt u over de risico’s van een product of weet u niet hoe u ermee om moet gaan? Vraag dan de verkoper of fabrikant om meer informatie.
• Meer informatie over het advies Gewasbescherming en omwonenden van de Gezondheidsraad (2014).
• Op de website van Milieu Centraal vindt u tips om zonder chemische middelen onkruid of plagen te bestrijden.