Homepagina > Nieuws > Ambulancezorg in 2016 in één hand bij GGD

Ambulancezorg in 2016 in één hand bij GGD

Advies aan besturen GGD en Veilgheidsregio

12-3-2015

De Dagelijkse Besturen van de GGD en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) stellen voor om alle taken van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) onder te brengen bij de GGD Brabant-Zuidoost. Op dit moment zijn taken van de RAV ondergebracht bij zowel de GGD als bij VRBZO. Het Algemeen Bestuur van zowel GGD als VRBZO worden gevraagd een voorgenomen besluit te nemen over overdracht van taken van de RAV aan de GGD.


VRBZO voert sinds 2007 samen met de GGD Brabant-Zuidoost de taak als vergunninghouder voor ambulancezorg in de regio uit. De GGD is daarbij verantwoordelijk voor de rijdienst. De meldkamer ambulancezorg en het stafbureau van de RAV zijn binnen VRBZO georganiseerd. Deze structuur is ontstaan bij de fusie van de GGD‘en in de regio.


Positionering
De Dagelijkse Besturen van de GGD en VRBZO gaven in het najaar van 2014 de opdracht tot een onderzoek naar de positionering van de ambulancezorg. Dit met het oog op de komende aanbesteding van de ambulancezorg vanaf 2018. Om de RAV een zo goed mogelijke uitgangspositie te bieden voor deze aanbesteding is het gewenst om de organisatie in één hand te brengen.

Het onderzoek richtte zich met name op de vraag bij welke organisatie de RAV de beste uitgangspositie heeft voor de aanbesteding. Dat blijkt de GGD te zijn. Een belangrijk argument hiervoor is dat de ambulancedienst primair een zorgorganisatie is. Vanuit dat vertrekpunt kan de aansluiting met andere partijen in de spoedzorgketen het beste ingericht worden. De GGD geeft de RAV daar een betere positie in.


Besluit
De Algemeen Besturen van de GGD en VRBZO zijn gevraagd hierover een besluit te nemen in respectievelijk maart en april. Vervolgens wordt het voorgenomen besluit voorgelegd aan de gemeenten, zodat zij een zienswijze kunnen geven. Het streven is om de overdracht op 31 december 2015 te hebben afgerond. Vanaf het
boekjaar 2016 wordt de RAV dan volledig onderdeel van de GGD.


Operationele prestaties
De feitelijke ambulancezorg op straat zal hetzelfde blijven.