Homepagina > Informatie over > Asielzoekers

Asielzoekers

Infographic PGA en vergunninghouders kl.jpg 

Publieke gezondheidszorg asielzoekers en statushouders
GGD Brabant-Zuidoost voert zowel publieke gezondheidzorgstaken uit voor asielzoekers (en statushouders) in de opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) als voor statushouders die in de gemeente wonen. Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen.

Op de COA-opvanglocaties verblijven asielzoekers zolang hun asielaanvraag wordt behandeld en statushouders die nog geen huis in een gemeente toegewezen hebben gekregen. De COA-opvanglocaties in onze regio zijn:

 • Budel-Cranendonck, centrale opvanglocatie (COL)
 • Budel-Cranendonck, proces opvanglocatie (POL) en pre-POL (POL II)

Hoe zijn de publieke gezondheidszorgtaken geregeld?
GGD Brabant-Zuidoost voert de publieke gezondheidszorg voor asielzoekers uit in het kader van een overeenkomst tussen GGD GHOR Nederland, de koepelorganisatie van 25 GGD’en en GHOR-bureaus, en het COA. De taken voor statushouders die in de gemeente wonen, zijn gelijk aan die voor andere inwoners van Nederland en vallen onder verantwoordelijkheid van de gemeente. 

Welke publieke gezondheidszorgtaken verleent GGD Brabant-Zuidoost binnen de COA-opvanglocaties?

 • Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
  Een jeugdverpleegkundige en -arts volgen de groei en ontwikkeling van asielzoekerskinderen (tot 18 jaar) tijdens periodieke contactmomenten. Zo kunnen gezondheidsproblemen worden voorkomen of vroegtijdig worden gesignaleerd. Daarnaast voert de JGZ het Rijksvaccinatieprogramma uit; asielzoekerskinderen krijgen vaccinaties om ernstige infectieziekten zoals difterie, de bof, mazelen en polio te voorkomen.
 • Tuberculosebestrijding (tbc-bestrijding)
  Alle asielzoekers uit landen waar tbc vaak voorkomt, worden bij aankomst in Nederland verplicht gescreend op tbc. Daarnaast nodigt de GGD asielzoekers en statushouders uit risicolanden elk half jaar, gedurende de eerste twee jaar van hun verblijf in Nederland, uit voor een vrijwillige tbc-vervolgscreening. Als blijkt dat men tbc heeft, vindt behandeling plaats en voert GGD Brabant-Zuidoost bron- en contactonderzoek uit.
 • Jaarlijkse hygiënecontrole van voorzieningen in COA-opvanglocaties
  GGD Brabant-Zuidoost voert jaarlijks een inspectie technische hygiënezorg (THZ) uit in alle COA-opvanglocaties. De GGD rapporteert hierover aan het COA. Indien nodig worden maatregelen getroffen om de hygiëne te verbeteren. Daarnaast geeft de GGD hygiëneadviezen en voorlichting aan COA-medewerkers en medewerkers van GezondheidsZorg Asielzoekers (de organisatie die de huisartsenzorg uitvoert op de asielzoekerscentra). Ook inspecteert GGD Brabant-Zuidoost alle nieuwe COA-opvanglocaties voor opening of binnen een maand na opening. 
 • Gezondheidsbevordering en/of -voorlichting
  De gezondheidsbevorderaars Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) van GGD Brabant-Zuidoost geven op verzoek van COA groepsgewijs voorlichting aan asielzoekers over gezondheidsrisico’s en hoe zij die kunnen voorkomen.
  Ook voert de GGD op vraag individuele voorlichting seksuele gezondheid uit.

Taken GGD bij vluchtelingen in gemeente
De taken van de GGD zijn voor vluchtelingen hetzelfde als voor alle inwoners van Nederlanders. Dit zijn onder andere de volgende taken:

 • Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
 • Infectieziektebestrijding
 • Beschermen en bevorderen van de gezondheid