Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersMijn kindInspectie kinderopvang

Veelgestelde vragen over Inspectie kinderopvang

 • Heb je een melding of een klacht over de kwaliteitseisen van de kinderopvang?

  Wil je als ouder/verzorger een melding doen over de kwaliteitseisen van een kinderopvang?  

  Dan kun je het volgende doen: 

  1. Bespreek het eerst met de houder van de kinderopvang. Zij hebben hiervoor een richtlijn.
  2. Komen jullie er samen niet uit? Neem dan contact op met het Klachtenloket kinderopvang.
  3. Wil je als ouder/verzorger niet naar het Klachtenloket Kinderopvang dan kun je de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie. Deze geschillencommissie behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen houders van kinderopvang. De commissie behandelt geen klachten tegen een gastouder, maar alleen tegen een gastouderbureau. Gedraagt een gastouder zich dus niet zoals het hoort, dan kun je jouw klacht melden bij het gastouderbureau.  
  4. Ouders/verzorgers kunnen ook een klacht melden bij de ambtenaar kinderopvang van de gemeente (van de kinderopvang). De ambtenaar beoordeelt of er een onderzoek nodig is.
  5. Je kunt ook contact opnemen met BOinK 
   Deze vereniging behartigt de belangen van ouders in de branche, politiek, media en bij andere organisaties.  
 • Wat moet ik doen als ik een vermoeden heb van kindermishandeling?

  Heb je een vermoeden van kindermishandeling of seksueel misbruik door een medewerker van een kindercentrum of een gastouder?  Vertel het de directie van het kindercentrum of het gastouderbureau. De directie is verplicht om contact op te nemen met de Vertrouwensinspecteur van de onderwijsinspectie. 

  Je kunt zelf ook contact opnemen met de Vertrouwensinspecteur. Het telefoonnummer is 0900 1113 111

 • De kwaliteit van een kinderopvang is onvoldoende, wat nu?

  De gemeente krijgt het definitieve inspectierapport. Bij onvoldoende kwaliteit van de kinderopvang kan de gemeente maatregelen nemen. De gemeente geeft de toezichthouder eventueel opdracht voor vervolgonderzoek of start met handhaving.

 • Wat gebeurt er tijdens de inspectie?

  De toezichthouder brengt minstens één keer per jaar onaangekondigd een locatiebezoek. Tijdens het bezoek beoordeelt de toezichthouder de praktijk, hij spreekt met de houder en medewerkers van de kinderopvang en bekijkt documenten.

  Op basis van de bevindingen van bovenstaande gegevens, wordt er een oordeel gevormd. De toezichthouder maakt hiervan eerst een conceptrapport, dit wordt met de houder besproken tijdens een hoor wederhoor. Aansluitend kan de houder een zienswijze aanleveren, die de toezichthouder in het definitieve rapport verwerkt.

 • Waarom is er inspectie van kinderopvang?

  Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op de latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk. 

  De Rijksoverheid stelt eisen aan de kwaliteit van kinderopvang. Dit zijn eisen op het gebied van het pedagogisch klimaat (waaronder voorschoolse educatie), personeel en groepen, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting en het ouderrecht. 

 • Kan ik als ouder de resultaten bekijken?

  De uitkomsten van de onderzoeken worden gepubliceerd in het Landelijk Register Kinderopvang. 

  Het register is openbaar. Ouders kunnen op deze website inspectierapporten inzien van alle kinderopvanglocaties. Zo kunnen ouders een weloverwogen keuze maken voor de opvang van hun kind(eren).