Homepagina > Partners > Artsen > Schokkende gebeurtenissen

Schokkende gebeurtenissen

Soms krijgen we als samenleving plotseling te maken met een ingrijpende gebeurtenis. Denk aan dood, geweld, zedenzaken, gezinsdrama’s of bedreigingen. Deze gebeurtenissen laten een diepe indruk achter. De ervaring leert dat goede ondersteuning voor de getroffenen vanaf het begin erg belangrijk is om weer grip te krijgen op het leven. In lijn met de landelijke richtlijnen gaan we daarbij uit van de eigen veerkracht van individuen en proberen we vooral te normaliseren. Psychosociale Hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen (PSHi) coördineert de hulp en denkt mee om te zorgen dat slachtoffers de juiste hulp krijgen en de maatschappelijke onrust zo klein mogelijk blijft.

PSHi-teams Brabant-Zuidoost
In onze regio hebben we met ketenpartners afspraken gemaakt om samen te werken in het PSHi-team zowel voor Eindhoven als voor Helmond en omgeving. Het suïcideprotocol is onderdeel hiervan. Dit PSHi-team kan snel (binnen 24 uur) bij elkaar komen als er een incident is met kans op maatschappelijke onrust en media-aandacht. In het coördinatieteam PSHi zijn de vaste partners vertegenwoordigd. Dat zijn GGD, Maatschappelijk Werk, Slachtofferhulp en politie. De GGZ heeft in Eindhoven een consultatieve rol, in Helmond is GGZ vaste partner.
Het team wordt aangevuld met andere betrokkenen, zoals de school en CJG, als dat is gewenst. De huisarts wordt telefonisch benaderd. De GGD zorgt voor coördinatie en informeert de gemeente. Het PSH- team is ook vaak als coördinator van de hulpverlening opgenomen in de sociale calamiteitenteams van de gemeente.

Suïcidepreventie
Vanwege landelijk beleid en lokale urgentie staat preventie van suïcide hoog op de agenda. De GGD is inmiddels gestart met een breed gedragen project om suïcide te voorkomen, “Zuidoost Brabant zonder suïcide”. Het onderwerp wordt uit de taboesfeer gehaald en gatekeepers worden via trainingen opgeleid om suïcidegedachten bespreekbaar te maken zodat een betere risico-inschatting gemaakt kan worden. (Huis)artsen en POH-GGZ kunnen de cursus suïcidepreventie volgen via de StiP-trainingen van de NHG.

Contact
Het centrale nummer voor melding van een ingrijpende gebeurtenis is 088 00 26415. Meer informatie over het PSHi-team en de hulpverlening: Annemiek Brugman, jeugdarts/PSH procesleider 088 0031 328

 Meer info